Ankieta dotycząca opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla gminy Śrem

Dodano: 06-08-2015

Zachęcamy osoby zainteresowane w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Śrem oraz osoby planujące projekty w wymienionych zakresach o wypełnienie elektornicznej ankiety.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie wizji rozwoju jednostki samorządu terytorialnego (gminy, miasta czy powiatu) nakierowanej na gospodarkę niskoemisyjną. Przedmiotowy dokument obejmuje swym zakresem najważniejsze obszary funkcjonowania gmin i miast, m.in. sektor budownictwa, transport, odnawialne źródła energii, gospodarkę odpadami czy planowanie przestrzenne.

Plan wskazuje zadania do zrealizowania w perspektywie do 2020 roku, które będą zmierzały do ograniczenia zużycia energii, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych czy wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także poprawy jakości powietrza. Zamieszczenie działań w PGN umożliwi interesariuszom zewnętrznym występowanie o dofinansowania na tego typu działania z funduszy unijnych w nowej perspektywie budżetowej 2014-2020.

Link do ankiety

 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę