Burmistrz Śremu wręczył stypendia uczniom

Dodano: 03-12-2018

30 listopada podczas uroczystości w sali Bazar uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z gminy Śrem otrzymali stypendia Burmistrza Śremu.
Stypendia, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, przyznawane są w czterech kategoriach. Za rok szkolny 2017/2018 otrzymało je 87 uczniów:

 
  • za szczególne osiągnięcia w nauce – 42 uczniów
  • za szczególne osiągniecia sportowe – 31 uczniów
  • za szczególne osiągnięcia artystyczne – 6 uczniów
  • za najlepszy wynik za egzamin gimnazjalny – 8 uczniów
 
Listy gratulacyjne dzieciom i rodzicom wręczali Burmistrz Śremu Adam Lewandowski oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Śremie Katarzyna Sarnowska. Uroczystość uświetniły występy uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Śremie.
 
IMG_5511-(1).JPG
 
 
Stypendium Burmistrza Śremu mogą otrzymać uzdolnieni mieszkańcy gminy Śrem, uczęszczający do klas od IV do VIII szkół podstawowych oraz uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 do klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych, zlokalizowanych na terenie gminy Śrem.
 
Prawo do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) w wyniku klasyfikacji rocznej:
  a) uzyskali średnią ocen powyżej 5,0,
  b) uzyskali wzorową ocenę zachowania,
  c) nie uzyskali żadnej oceny dostatecznej;
2) uzyskali:
  a) tytuł finalisty w ogólnopolskim lub międzynarodowym konkursie, zorganizowanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, lub
  b) tytuł laureata w wojewódzkim lub ogólnopolskim konkursie, wskazywanym corocznie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu w formie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianym w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny następujący po roku szkolnym, którego stypendium dotyczy oraz w formie wykazu konkursów przedmiotowych, organizowanych w roku szkolnym, którego stypendium dotyczy, a także zorganizowanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.”
 
Prawo do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) w wyniku klasyfikacji rocznej:
  a) uzyskali średnią ocen powyżej 4,8,
  b) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
2) uzyskali miejsce I, II lub III w zawodach sportowych organizowanych na szczeblu wojewódzkim, ponadwojewódzkim lub międzynarodowym.
 
Prawo do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) w wyniku klasyfikacji rocznej:
  a) uzyskali średnią ocen powyżej 4,8,
  b) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
2) uzyskali miejsce I, II lub III w konkursach artystycznych organizowanych na szczeblu wojewódzkim, ponadwojewódzkim lub międzynarodowym.
 
Prawo do ubiegania się o stypendium za najlepszy wynik egzaminu gimnazjalnego przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) na świadectwie ukończenia szkoły:
  a) uzyskali średnią ocen powyżej 5,5,
  b) uzyskali wzorową ocenę zachowania,
  c) nie uzyskali żadnej oceny dostatecznej;
2) uzyskali co najmniej 85% możliwych do uzyskania punktów łącznie ze wszystkich części egzaminu.
 
W przypadku uzyskania przez ucznia szczególnych osiągnięć w różnych kategoriach stypendium jest przyznawane za osiągnięcie o najwyższej randze.
 
 
 
 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę