Dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych

Dodano: 10-08-2017

logo.png

NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH I LOKALACH MIESZKALNYCH 

Informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, planuje ogłosić nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017".

Beneficjenci: Osoby fizyczne.
 
Pomocą finansową może być objęta modernizacja/wymiana źródła ciepła wraz z ewentualną modernizacją/wymianą instalacji c.o. i c.w.u., obejmująca zakup i montaż:
 • kotłów olejowych,
 • kotłów gazowych,
 • kotłów gazowo-olejowych,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • wymiennika ciepła/węzła cieplnego,
 • kotłów na paliwa stałe, przy czym, w przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi, muszą one spełniać następujące warunki:
 • posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze -Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą,
 • spełniać wymagania klasy 5.
 
Formy pomocy finansowej: Pożyczka na okres 2-15 lat, z możliwością umorzenia do 40%.
Oprocentowanie w wysokości 0,5 s.r.w. w stos. rocznym, lecz nie mniej niż 2,8%.
 
Intensywność pomocy finansowej: Do 100% kosztów kwalifikowanych.
 
 
Koszty kwalifikowane:
Za kwalifikowane mogą być uznane koszty poniesione od momentu złożenia wniosku o udzielenie pomocy finansowej do dnia 31.12.2019 r. m.in.: 
 
1. zakup, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych materiałów i urządzeń związanych z modernizacją źródła emisji, w tym:
 • kotłów wraz z osprzętem,
 • wkładów kominowych,
 • materiałów do wykonania węzła cieplnego,
 • materiałów do wykonania ogrzewania elektrycznego,
2. roboty budowlano - montażowe związane z modernizacją źródła emisji wraz  z oprzyrządowaniem, w tym montaż:
 • urządzeń wraz z osprzętem,
 • wkładów kominowych,
3. wykonanie przyłącza gazu do kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazową,
4. wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania i c.w.u.,
5. wykonanie instalacji elektrycznej związanej z montażem ogrzewania elektrycznego,
6. rozruch mechaniczny i technologiczny,
7. podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości jego odliczenia lub odzyskania,
8. koszt wykonania dokumentacji projektowej (jeżeli jest wymagana). 
 
Wnioski będzie można składać w Sekretariacie Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań, w terminie od dnia 16 sierpnia 2017 r., od godz. 8.00 do wyczerpania budżetu programu, z uwzględnieniem puli wniosków rezerwowych o wartości do 20% ponad budżet Programu.
 
Wnioski dostarczone do Funduszu przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie zakończenia naboru nie będą podlegały ocenie.
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Funduszu www.wfosgw.poznan.pl
 
 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę