Energetyczne zadania samorządów

Dodano: 31-01-2013

Wśród zadań gminy wymienionych w ustawie o samorządzie gminnym znajduje się zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.Doprecyzowanie tego ogólnego zapisu formułuje Prawo energetyczne przypisując gminie:
  • planowanie i organizację zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
  • planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg,
  • finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych,
  • planowanie i organizację działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii.
Zadania gminy mają więc charakter planistyczny, organizacyjny jak i finansowy. Wśród najważniejszych działań wyłania się przede wszystkim rola gminy w planowaniu na swoim obszarze działań w zakresie spraw energetycznych. Gmina odpowiedzialna jest więc za opracowanie dokumentu planistycznego jakim są założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. W przypadku, gdyby przedsiębiorstwa energetyczne nie zapewniły opracowania planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, gmina przygotowuje i uchwala taki plan samodzielnie.
 
Te ustawowe zadania gminy należy jednak uzupełnić również o możliwości działań nieobligatoryjnych, które gmina może podejmować w obszarze energooszczędności przynoszącej wymierne korzyści finansowe, efektywności energetycznej, a w konsekwencji również na rzecz ochrony klimatu.
 
Strategia gospodarcza UE pod hasłem „Europa 2020” stawia w centrum uwagi kwestie związane z energią i klimatem. Głównym celem jest zbudowanie bardziej zrównoważonej i zintegrowanej gospodarki oraz społeczeństw. Pakiet Klimatyczno-Energetyczny UE, skrótowo zwany „Pakietem 3x20” zakłada zredukowanie do roku 2020 emisji CO2 o 20% w wyniku zwiększenia o 20% efektywności energetycznej i osiągnięcia 20% udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. Te cele w skali UE mają wpłynąć nie tylko na poprawę klimatu, ale przynieść mają również wymierne korzyści ekonomiczne – zaoszczędzenie 60 mld euro na imporcie ropy naftowej, podnieść bezpieczeństwo energetyczne, zwiększyć PKB o 0,6-0,8% i przyczynić się do powstania od 600 tys. do 1 mln nowych miejsc pracy.
 
Na poziomie krajowym pierwszym aktem prawnym implementującym regulacje europejskie była ustawa Prawo energetyczne. W następnych latach powstały kolejne dokument strategiczne: Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku, Polityka klimatyczna Polski – strategia redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020 czy Polityka energetyczna państwa wraz z oceną realizacji i korektą założeń polityki energetycznej Polski do 2020 roku. Pomimo powstających ram prawnych ciągle istnieją bariery rozwoju energetyki odnawialnej. Jeszcze więcej pozostaje wciąż do wykonania na poziomie operacyjnym, także przez same samorządy.

 
 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę