Komunikat XVI Sesja Rady Miejskiej w Śremie 17 grudnia 2015 r. godz. 11.00

Dodano: 03-12-2015
ICS

Komunikat Urzędu Miejskiego w Śremie
Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225; urzad@srem.pl

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE ZAWIADAMIA


że w dniu 17 grudnia 2015 r. o godz. 11:00 w sali nr 13 
Urzędu Miejskiego w Śremie Pl. 20 Października 1,
odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej w Śremie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


2. Przedstawienie porządku obrad.


3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej w Śremie.


4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady:

1) w sprawie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Śrem,

2) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2016 – 2026,

3) w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem  na 2016 rok, 

4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze miasta Śrem,

5) w sprawie określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Śrem,

6) w sprawie opłat targowych,

7) zmieniającego uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

8) w sprawie podatku od nieruchomości,

9) w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,

10) zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2015 – 2024,

11) zmieniającego uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok,

12) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Śremie i ustalenia jej składu osobowego.


5. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia Rady w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały:

1)    w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

2)    w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.


6. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie objętym Uchwałą Nr 361/XLI/09 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r.

7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Śremie na 2016 rok.

8. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady na 2016 r. oraz  zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r.

9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

10. Interpelacje i zapytania radnych, wolne głosy i wnioski.

11. Zamknięcie sesji. 

PRZEWODNICZĄCA RADY

(-)  Katarzyna Sarnowska


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę