Konkurs fotograficzny "Spacerem po Śremie"

Dodano: 19-05-2017

Gmina Śrem ogłasza konkurs fotograficzny „Spacerem po Śremie”. Konkurs wyłoni 4 laureatów, którzy otrzymają nagrody w postaci trzyosobowych voucherów na przelot helikopterem nad miastem podczas Dni Śremu.
plakat-konkurs-fotograficzny.jpg

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
"SPACEREM PO ŚREMIE"
 
§ 1
Gmina Śrem zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem "Spacerem po Śremie"
 
§ 2
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie fotografii w przestrzeni miejskiej Śremu.
 
§ 3
Warunki uczestnictwa
 1. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy.
 2. Do konkursu należy zgłosić fotografię wykonaną w przestrzeni miejskiej Śremu.
 3. Parametry zdjęć:
 • zdjęcie w formacie JPG
 • minimalna rozdzielczość zdjęcia:  1920 x 1080 pikseli 300 dpi,
 • zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB
 • bez ramek
 • brak elementów tekstowych i graficznych na zdjęciu np. nazwa, nazwisko fotografa, logo
 • wykluczone kolaże
 1. Uczestnik może zgłosić więcej niż jedną fotografię.
 
§ 4
Termin i warunki dostarczenia prac
 1. Fotografie należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Śremie:
 • na płycie CD na adres Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem
 • mailem na adres: julia.projs@urzad.srem.pl.
 1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu.
 2. Termin dostarczenia zdjęć upływa 31 maja 2017 r. Prace nadesłane po tym terminie nie będą oceniane.
 3. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 7 czerwca 2017 r.
 
§ 5
Ocena prac i zasady przyznawania nagród
 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Organizator.
 2. Fotografie oceni komisja powołana przez Organizatora.
 3. Fotografie oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
 • oryginalność
 • identyfikacja fotografii z miastem
 1. Komisja wybierze 8 zdjęć, które  2 czerwca br. zostaną upublicznione na profilu Gminy Śrem na Facebooku. Ostatecznie laureatami konkursu zostaną autorzy czterech zdjęć, które do dnia 7 czerwca 2017 r. do godz. 12.00 na profilu Gminy Śrem na Facebooku uzyskają najwięcej polubień.
 2. Osoby, które polubią zdjęcie na Facebooku będą zobowiązane również do polubienia fanpage’a gminy Śrem i udostępnienia wybranej fotografii.
 3. Konkurs wyłoni czterech zwycięzców. Nagrodami w konkursie są 4 vouchery na przelot helikopterem nad Śremem podczas Dni Śremu w dniach 17-18 czerwca 2017. Podczas przelotu każdemu zwycięzcy mogą towarzyszyć 2 osoby. Przelot trwa ok. 10 minut.
 4. Zwycięzca korzysta z wygranej na własną odpowiedzialność oraz na zasadach ustalonych przez organizatora przelotu - firmę „LARS Andrzej Szymański” . Zwycięzca rezygnuje z prawa dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych od gminy Śrem.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej srem.pl i facebooku gminy Śrem.
 6. Nagrody należy odebrać w siedzibie urzędu (nie będą wysyłane pocztą).
 
§ 6
Prawa autorskie
 1. Z chwilą zgłoszenia fotografii do konkursu, autor zdjęć dokonuje:
  1. przeniesienia na Organizatora własności zdjęć w formie plików elektronicznych,
  2. przeniesienia na Organizatora nieodpłatnie prawa własności nośników, na których zdjęcia zostały utrwalone
 2. Z chwilą zgłoszenia fotografii do konkursu, Organizator otrzymuje prawo do nieodpłatnego wykorzystania fotografii lub ich elementów w nieograniczonym czasie na wszelkich polach eksploatacji.
 3. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
 4. Z chwilą zgłoszenia fotografii do konkursu, na Organizatora przechodzą autorskie prawa majątkowe. Uczestnikom konkursu nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu korzystania przez Organizatora ze zgłoszonych fotografii.
 
§ 7
Postanowienia końcowe
 1. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych w celach związanych z konkursem, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany lub unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn. Informacja o zmianach będzie publikowana na stronie srem.pl.
 3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Wszelkich informacji udziela Zespół Obsługi Inwestorów i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Śremie, tel. 61 28 47 116.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę