Nabór 2017 - Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych

Dodano: 10-04-2017

baner-top-(1).jpg

​Burmistrz Śremu informuje o terminach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniajacego, w tym o terminach składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych.

Na stronie www.nabor.srem.pl znajdą Państwo informacje nt. przedszkoli i szkół podstawowych biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018. W zakładce dokumenty na znajdą Państwo wzory formularzy oraz informacje dot. naboru.
 
baner-duzy-aplikacja.jpg

Począwszy od pierwszego dnia podanego w harmonogramie naboru, będą mieli Państwo możliwość przez elektroniczny system, zapisać swoje dziecko do wybranego przez siebie przedszkola czy szkoły podstawowej. Istnieje możliwość pobrania formularzy wniosków w sekretariatach przedszkoli i szkół  biorących udział w rekrutacji. 
 

PRZEDSZKOLA - informacje dla rodziców

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

W celu ułatwienia dostępu do informacji o wszystkich przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Śrem oraz skrócenia czasu oczekiwania na listy dzieci przyjętych, stworzone zostały jednolite zasady naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 
1) Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsce prowadzone jest na WNIOSEK rodziców/prawnych opiekunów.

2) Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które uczęszczają już do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wypełniają w przedszkolu lub w szkole podstawowej DEKLARACJĘ o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018.

3) W przypadku zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy rodzice/prawni opiekunowie wypełniają wniosek, rozpoczynając od wyboru przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której w pierwszej kolejności chcieliby zapisać swoje dziecko. Istnieje możliwość zapisu dziecka jeszcze do dwóch kolejnych placówek. Dokonanie wyboru przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej drugiej i trzeciej preferencji zwiększa szansę na przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w przypadku, gdy wybranym w pierwszej kolejności przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej zabraknie miejsc.

4) Naboru do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dokonuje się wg kryteriów naboru:

a) w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Śrem,

b) w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ppkt a) niż liczba wolnych miejsc, na I ETAPIE postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny dziecka,
 • niepełnosprawność dziecka,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
 • niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
 • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą;
kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość równą „1”.

c) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II ETAPIE postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę Miejską w Śremie:
 • oboje rodzice kandydata pracują lub studiują w systemie stacjonarnym - 30 punktów,
 • uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola - 15 punktów,
 • czas pobytu kandydata w przedszkolu określono powyżej 5 godzin dzienne – 5 punktów.
5) Wniosek wypełniony drogą elektroniczną należy wydrukować i wraz z załącznikami dostarczyć tylko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

6) Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole/szkoła dysponująca wolnymi miejscami przystępują do rekrutacji uzupełniającej.

PRZEDSZKOLA
WYMAGANE DOKUMENTY

1) Wniosek można wypełnić na stronie: (http://www.nabor.srem.pl) lub w sekretariacie przedszkola/szkoły podstawowej.

2) Do wniosku należy załączyć Oświadczenie, które można pobrać w sekretariatach przedszkoli lub ze strony http://www.nabor.srem.pl w zakładce dokumenty.

3) Deklarację można wypełnić na stronie: (http://www.nabor.srem.pl) lub w sekretariacie przedszkola lub szkoły podstawowej, do której dziecko aktualnie uczęszcza.

4) W przypadku zaznaczenia we wniosku „TAK” przy niżej wymienionych kryteriach, należy dodatkowo przedstawić następującą dokumentację:
 • niepełnosprawność dziecka,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
 • niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
 • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
Oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą
Oryginał dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.)

 
 

PRZEDSZKOLA
WAŻNE TERMINY

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

30 marca od godz. 7:00 7 kwietnia do godz. 24:00 Złożenie w przedszkolu/szkole, podpisanej deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

10 kwietnia
od godz. 7:00
21 kwietnia do godz. 15:00 Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
24 kwietnia
od godz. 7:00
27 kwietnia do godz. 15:00 Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.
28 kwietnia godz. 12:00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
28 kwietnia
od godz. 12:00
9 maja
do godz. 15:00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
10 maja godz. 12:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Możliwość sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało przyjęte.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

19 maja godz. 12:00 Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
22 maja
od godz. 7:00
26 maja
do godz. 15:00
Rejestracja w systemie wniosków oraz złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
29 maja
od godz. 7:00
30 maja
do godz. 15:00
Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.
31 maja godz. 12:00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
31 maja
od godz. 12:00
2 czerwca
do godz. 15:00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
5 czerwca godz. 12:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Możliwość sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało przyjęte.
 

SZKOŁY PODSTAWOWE - informacje dla rodziców

REKRUTACJA DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018


W celu ułatwienia dostępu do informacji o wszystkich szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Śrem oraz skrócenia czasu oczekiwania na listy dzieci przyjętych, stworzone zostały jednolite zasady naboru do szkół podstawowych.

1) Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie ZGŁOSZENIA dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Do szkoły obwodowej dzieci przyjmowane są z urzędu, to znaczy, że nie podlegają procesowi rekrutacji. Obwody szkół określa uchwała. Druk zgłoszenia należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie swojej szkoły obwodowej.

2) W przypadku zapisu dziecka do szkoły spoza obwodu należy wypełnić WNIOSEK, wskazując w nim szkoły uszeregowane od najbardziej preferowanej do najmniej preferowanej. Należy mieć na uwadze kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Śrem:
 • w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 10 pkt,
 • w obwodzie szkoły podstawowej/zespołu szkół zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu kandydatowi należytej opieki – 5 pkt,
 • miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej/zespołu szkół – 2 pkt.
Wniosek wypełniony drogą elektroniczną należy wydrukować, podpisać i dostarczyć tylko do szkoły podstawowej pierwszego wyboru.

SZKOŁY PODSTAWOWE
WYMAGANE DOKUMENTY

1) Wniosek można pobrać i wypełnić na stronie http://www.nabor.srem.pl lub w sekretariatach szkół.

2) Zgłoszenie można pobrać i wypełnić na stronie http://www.nabor.srem.pl lub w sekretariatach szkół.

3) Do wniosku należy załączyć Oświadczenie, które można pobrać w sekretariatach szkół lub ze strony http://www.nabor.srem.pl w zakładce dokumenty.

UWAGA!
W przypadku rekrutacji do:
1. Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Śremie;
2. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie;
Do wniosku należy dołączyć dodatkową dokumentację określoną przez dyrekcję szkoły.
 

SZKOŁY PODSTAWOWE
WAŻNE TERMINY

Postępowanie rekrutacyjne do szkół podstawowych

10 kwietnia
od godz. 7:00
28 kwietnia
do godz. 15:00
Złożenie wydrukowanego i podpisanego zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów)
w szkole pierwszego wyboru.

Rejestracja w systemie:
 • zgłoszenia - w przypadku zapisu dziecka do szkoły obwodowej,
  • wniosku - w przypadku zapisu dziecka do szkoły spoza obwodu.
2 maja 9 maja Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.
10 maja
godz. 12:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
10 maja
od godz. 12:00
16 maja
do godz. 15:00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
17 maja
godz. 12:00
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Możliwość sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało przyjęte.

Postępowanie uzupełniające do szkół podstawowych

9 czerwca
godz. 12:00
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
12 czerwca
od godz. 7:00
16 czerwca
do godz. 15:00
Rejestracja w systemie wniosków oraz złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
19 czerwca
od godz. 7:00
20 czerwca
do godz. 15:00
Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.
21 czerwca
godz. 12:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
21 czerwca
od godz. 12:00
27 czerwca
do godz. 15:00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
29 czerwca
godz. 12:00
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Możliwość sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało przyjęte.
 

SZKOŁY PODSTAWOWE
ODDZIAŁY SPORTOWE

Wykaz szkół podstawowych, w których na poziomie klasy IV szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 planuje się uruchomienie oddziałów sportowych:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie:
a) klasa o profilu piłka nożna – piłka siatkowa,

2. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie:
a) klasa o profilu pływanie,
b) klasa o profilu piłka nożna – piłka siatkowa,

3. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie:
a) klasa o profilu tanecznym,

4. Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Śremie
a) klasa o profilu piłka nożna.

ODDZIAŁY SPORTOWE
WAŻNE TERMINY

Terminy prób sprawności fizycznej
podczas postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych

25 kwietnia 26 kwietnia Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych.
28 kwietnia
godz. 12:00
Opublikowanie list dzieci, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Terminy prób sprawności fizycznej
podczas postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych

14 czerwca Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.
19 czerwca
godz. 12:00
Opublikowanie list dzieci, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Wszelkich informacji dot. przyjmowania uczniów do klas sportowych udzielają dyrektorzy w/w szkół.
 

SZKOŁY PODSTAWOWE
INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Wykaz szkół podstawowych, w których na poziomie klasy IV szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 planuje się uruchomienie oddziałów z innowacjami pedagogicznymi:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie:
a) oddział z innowacją pedagogiczną językowo – kulturową (dodatkowe godziny w tygodniu z j. angielskiego – 1h, z j. polskiego – 1 h, informatyki – 1 h).

2. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie:
a) oddział z innowacją pedagogiczną z zakresu programowania (dodatkowa 1 godzina w tygodniu z informatyki).
 
Wszelkich informacji dot. przyjmowania uczniów do oddziałów z innowacjami pedagogicznymi udzielają dyrektorzy w/w szkół.

SZKOŁY PODSTAWOWE
ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY

W roku szkolnym 2017/2018 planuje się w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie (powstałej z przekształcenia Gimnazjum Nr 1 im Polskich Noblistów w Śremie), uruchomienie na poziomie klasy VII oddziału dwujęzycznego z wykładowym językiem angielskim.

Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest:
a) otrzymanie promocji do klasy VII oraz
b) uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną szkoły

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych
b) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem

W przypadku równorzędnych wyników lub jeśli oddział dwujęzyczny nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata
b) niepełnosprawność kandydata
c) niepełnosprawność jednego z rodziców
d) niepełnosprawność obojga rodziców
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kryteria mają jednakową wartość – 1 pkt.
 

ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY
WAŻNE TERMINY

od 10 kwietnia
do 28 kwietnia
Składanie wniosków o przyjęcie do dwujęzycznej klasy VII
9 maja
godz. 16:00
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych
17 maja
godz. 12:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych (lista nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata)
od 23 czerwca
do 26 czerwca
Dostarczenie świadectwa ukończenia klasy VI
29 czerwca
godz. 12:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata)
od 29 czerwca
godz. 12:00
do 3 lipca
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane (nie złożenie potwierdzenia jest jednoznaczne z rezygnacją przyjęcia kandydata)
5 lipca
godz. 12:00
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca

od 6 lipca
do 7 lipca
Składanie wniosków o przyjęcie do dwujęzycznej klasy VII
10 lipca
godz. 12:00
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych
12 lipca
godz. 12:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji oraz listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (lista nie jest równoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału)
od 12 lipca
godz. 12:00
do 14 lipca
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. (nie złożenie potwierdzenia jest jednoznaczne z rezygnacją przyjęcia kandydata)

17 lipca
godz. 12:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Wszelkich informacji dot. przyjmowania uczniów do oddziału dwujęzycznego udziela dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie.

SZKOŁY PODSTAWOWE
ZMIANY OBWODÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W związku z reformą oświaty na terenie gminy Śrem, z przekształcenia Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie, zostanie utworzona Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie, która swoim obwodem będzie obejmowała ulice:
 • 1 Maja
 • Aleja Solidarności
 • Andersena
 • Brzechwy 10,12, 14, 16, 35-43
 • Cypriana Kamila Norwida
 • Dezyderego Chłapowskiego 1-20, 22, 24, 24a, 26, 28
 • Długa
 • Elizy Orzeszkowej
 • Grunwaldzka
 • Jana Matejki
 • Jastrzębia
 • Józefa Chełmońskiego 1, 1A, 1B, 3
 • Korczaka
 • Makuszyńskiego
 • Marii Konopnickiej
 • Puchalskiego
 • Strusia
 • Władysława Reymonta
 • Zielona
 • Zofii Nałkowskiej
 • Żurawia
W roku szkolnym 2017/2018 istnieje możliwość przyjęcia uczniów, którzy ukończyli klasę III oraz klasę VI szkoły podstawowej, odpowiednio do klasy IV oraz do klasy VII szkoły podstawowej utworzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie na wniosek rodziców. Wniosek należy składać w sekretariacie szkoły w terminach od 10 do 28 kwietnia 2017 r.

SZKOŁY PODSTAWOWE
OBOWIĄZEK SZKOLNY

Obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie ma możliwość rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę