Nabór ekspertów programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dodano: 07-07-2017

naglowek.jpg
Nabór kandydatów na ekspertów do Programu „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Ośrodek Pomocy Rodzinie w Śremie poszukuje czterech ekspertów do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci, który stanowi jedno z zadań w Projekcie „Profilaktyka ma znaczenie – wielowymiarowe działania gminy Śrem" w ramach umowy zlecenie

I. Główne zadania ekspertów

1.Opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci:
1) przygotowanie  diagnozy zjawiska krzywdzenia małych dzieci w gminie Śrem, w tym ustalenie odsetka rodzin z dziećmi zagrożonych przemocą jak również diagnozy tzw. ”grupy ryzyka” występowania przemocy;
2) zaplanowanie pełnego pakietu usług społecznych – metod i narzędzi wsparcia i interwencji w  rodzinach z małymi dziećmi, które są zagrożone lub dotknięte przemocą w rodzinie;
3) wyznaczenie kierunków działań, które będą realizowane w ramach Programu;
4) przygotowanie harmonogramu działań jakie będą realizowane w ramach Programu;
5) określenie zadań, podziału obowiązków oraz wzajemnych zależności przy realizacji Programu;
6) wskazanie sposobu pomiaru efektów, w tym jego częstotliwości;
7) opracowanie zasad współpracy oraz wytycznych pod zawiązanie partnerstwa w celu podejmowania działań w ramach wypracowanego Programu;
8) określenie terminu, w którym planowane efekty zostaną osiągnięte;
9) montaż finansowy: określenie źródeł i zakresu finansowania działań przewidzianych w Programie;
10) wskazanie osób/rodzin do których będą kierowane działania przewidziane w Programie;
11) określenie formy i terminów sprawozdawczości.

2.Członkowie Zespołu będą się spotykać minimum 1- 2 razy w miesiącu w okresie od lipca do listopada 2017 roku. 

II. Wymagania niezbędne

1.Co najmniej 3-letnie doświadczenie w  zakresie wspierania rodzin z dziećmi lub w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2.Posiadanie wiedzy z zakresu problemów społecznych występujących w gminie  Śrem ze szczególnym z uwzględnieniem  problemów rodzin z dziećmi, w tym problemów związanych z przemocą w rodzinie.
3.Umiejętność pracy w zespole, posiadanie wiedzy w zakresie metodologii zadań Programu oraz umiejętność kreowania niestosowanych dotąd rozwiązań.

III. Wymagania dodatkowe

Odpowiedzialność, rzetelność, dobra organizacja pracy własnej oraz doświadczenie przy realizacji programów w dziedzinie, w ramach której prowadzony jest nabór ekspertów.

IV. Termin i miejsce oraz warunki realizacji zadania

Termin: lipiec 2017 r. – grudzień 2017 r. 
Ekspertom będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 1.000zł brutto.
Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie określony po wyłonieniu ekspertów.
Miejsce: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie oraz siedziby Partnerów Projektu.

V. Wymagane dokumenty

1.Aktualne CV (z adresem e-mail i numerem telefonu);
2.Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie w zakresie wsparcia rodzin z dziećmi lub w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
3.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
4. Oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Pomocy Rodzinie w Śremie moich danych osobowych zawartych we wszystkich dokumentach aplikacyjnych składanych w związku z rekrutacją na Eksperta do opracowania Gminnego Programu Profilaktyk Krzywdzenia Małych Dzieci.
Oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem i datą.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 18 lipca br. do godziny 15.00 w Kancelarii Ośrodka lub korespondencyjnie na adres:  Ośrodek Pomocy Społecznej , 63 – 100 Śrem, ul. Grota Roweckiego 31. Kopertę należy opatrzyć dopiskiem „Ekspert do opracowania Gminnego Programu Profilaktyk Krzywdzenia Małych Dzieci”.
Złożenie dokumentów jest tożsame z wyrażeniem gotowości osobistej współpracy w ramach realizacji zadania. Kandydatem na eksperta nie może zostać osoba zatrudniona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie.
Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu dokumentów na wyżej wskazany adres. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby biorące udział w naborze zostaną poinformowane o wynikach naboru drogą mailową.

Dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Juskowiak. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres:ops@ops.srem.pl
Ekspert-OPS-1-stopka.jpg


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę