Nabór na stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

Dodano: 13-03-2019

Komunikat Urzędu Miejskiego w Śremie
Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225; urzad@srem.pl


 

URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE
Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
DS. PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 
Kandydaci winni spełniać następujące warunki:
1. Wymagania niezbędne:
 1. ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia o kierunku gospodarka przestrzenna, architektura i urbanistyka;
 2. obywatelstwo polskie;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia.
2. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów prawa:
a) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
b) ustawy o gospodarce nieruchomościami,
c) ustawy Prawo budowlane,
d) ustawy o drogach publicznych,
e) ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
f) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
g) ustawy Prawo wodne,
h) ustawy Prawo ochrony środowiska,
i) Kodeksu postępowania administracyjnego,
j) ustawy o samorządzie gminnym,
k) rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 1. mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku oraz praktyczne doświadczenie w analizach przestrzennych;
 2. komunikatywność;
 3. znajomość techniki komputerowej, szczególnie w zakresie pakietu
  Ms Office, znajomość obsługi oprogramowania GIS.
3. Zakres zadań na wyżej podanym stanowisku określa karta stanowiska pracy, z którą można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Śremie Pl. 20 Października 1 (pokój nr 01) - w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym ze strony internetowej
www.srem.pl.
 
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
    1) miejsce pracy znajduje się na trzecim piętrze w Ratuszu, przy wejściu do budynku oraz wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek jest wyposażony w windę;
   2) praca ma charakter biurowy, wymaga częstego kontaktu z podmiotami zewnętrznymi oraz z pracownikami komórek organizacyjnych Urzędu, wyjazdów w teren;  
    3) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w równoważnym systemie czasu pracy, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i innego związanego
z obsługą biura.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił poniżej 6 %.
6. Wymagane dokumenty:
    1)  list motywacyjny;
    2)  kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
    3) kserokopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe;
   4) wypełniony      komplet     dokumentów,  który  można   uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Śremie Pl. 20 Października 1 (pokój nr 01) lub w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym ze strony internetowej www.srem.pl;
    5)  oświadczenia:
    a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
    b) o korzystaniu z pełni praw publicznych,
    c) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za:
      - umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
      - umyślne przestępstwo skarbowe;
    d) o nieposzlakowanej opinii;
    6) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
    – w przypadku, gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną i zamierza  skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
 
   Oferty   pracy   należy   składać   w    zamkniętych    kopertach   z podaniem adresu nadawcy oraz dopiskiem "Oferta pracy – planowanie przestrzenne" w Urzędzie Miejskim w Śremie Pl. 20 Października 1 - Zespół Obsługi Klienta (parter pokój nr 01) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego z wyżej podanym dopiskiem, w terminie do 5 kwietnia 2019 r. (liczy się data wpływu do Urzędu).
 
 
 
   Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej  określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym ze strony internetowej www.srem.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Śremie Pl. 20 Października 1.
  Osoba wybrana spośród kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, która  podejmuje pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zobowiązana  jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony (6 m-cy) oraz do zdania egzaminu końcowego warunkującego dalsze zatrudnienie.
 
Informacja: zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Śremu reprezentujący Urząd Miejski w Śremie z siedzibą ul. Plac. 20 Października 1, 63-100 Śrem; inspektorem ochrony danych Urzędu Miejskiego w Śremie jest Chrystian Jasiczak, e-mail: Chrystian.Jasiczak@urzad.srem.pl; dane osobowe przetwarzane będą celem realizacji naboru na wolne stanowisko urzędnicze; odbiorcą danych osobowych będą osoby uprawnione do uzyskania danych osobowych w trakcie trwania naboru oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; dane osobowe nie będą przekazywane do  państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji; posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody; ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych; Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania; podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę