Ogłoszenie - XII Sesja Rady Miejskiej w Śremie 18 września 2015 r. o godz. 13:00

Dodano: 11-09-2015
ICS

Komunikat Urzędu Miejskiego w Śremie
Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225; urzad@srem.pl

O G Ł O S Z E N I E
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE ZAWIADAMIA

 
że w dniu 18 września 2015 r. o godz. 13:00 w sali nr 13 
Urzędu Miejskiego w Śremie Pl. 20 Października 1.
 odbędzie się XII Sesja Rady Miejskiej w Śremie.
Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie  porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z X i XI Sesji Rady Miejskiej w Śremie.
4.Rozpatrzenie projektów uchwał Rady:

1) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”,

2) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, 

3) zmieniającego uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji z budżetu gminy Śrem udzielonej dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego,

4) zmieniającego uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji z budżetu gminy Śrem udzielonej dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego,

5) zmieniającego uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Śrem,

6) w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody,

7) w sprawie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Śrem,

8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Olsza i Bystrzek,

9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Śremie,

10)    w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nochowo,

11)    w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zbrudzewo,

12)    w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania w wyborach ławników,

13)    w sprawie wyboru ławników sądowych,

14)    w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Śrem w związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015 roku wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

15)    zmieniającego uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu,

16)    zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2015 – 2024,

17)    zmieniającego uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok.

5. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia Rady w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2015 roku.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za I półrocze 2015 r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury, Muzeum Śremskiego i Biblioteki Publicznej im. H. Święcickiego w Śremie za I półrocze 2015 roku. 

8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

9. Interpelacje i zapytania radnych, wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie sesji. 


PRZEWODNICZĄCA RADY
(-)  Katarzyna Sarnowska


Śrem, 08  września  2015 r.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę