Ogłoszenie o konkursie na wybór realizatora „Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki maci

Dodano: 08-02-2019

Komunikat Urzędu Miejskiego w Śremie
Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225; urzad@srem.pl

​Działając na podstawie art. 48 ust. 1, z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych   (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)
 
BURMISTRZ ŚREMU
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
 
na wybór realizatora „Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Śrem na lata 2018-2021”

 

 1. Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs:
         Burmistrz Śremu
         ul. Plac 20 Października 1
          63-100 Śrem
 1. Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora „Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Śrem na lata 2018-2021” poprzez przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej oraz wykonanie 3 dawek szczepionki ochronnej typu 6, 11, 16 i 18  przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) wśród dziewcząt w wieku 13 lat (rocznik 2006) zameldowanych na terenie gminy Śrem zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 r.
Szczepienia będą przeprowadzane na terenie Gminy Śrem .
 1. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.
 2. Oferty na realizację zadania mogą składać podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 3. Oferty pod rygorem odrzucenia należy składać w terminie do dnia 25.02.2019 r. do godz. 9.00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem oferenta (pieczęcią oferenta) z dopiskiem „Konkurs ofert na wybór realizatora „Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2018-2021” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Śremie, ul. Pl. 20 Października 1. Oferta przesłana za pośrednictwem poczty lub pocztą kurierską będzie traktowana jako złożona w terminie, jeśli zostanie dostarczona do siedziby organu ogłaszającego konkurs do dnia 25.02.2019 r. do godz. 9.00.
 4. Szczegółowe warunki konkursu ofert, wzór umowy, oraz formularz ofertowy dostępne są na stronie internetowej Urzędu: www.srem.pl   jak również w Pionie Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie Pl. 20 Października 1 w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00. Oferty niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie - sala nr 24. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Burmistrz Śremu na podstawie wniosku Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.
 6. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
 7. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu lub  odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz zamknięcia konkursu bez wyboru oferty.
 
Załączniki:
 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert – załącznik nr 1
 2. Wzór umowy – załącznik nr 2
 3. Formularz ofertowy – Załącznik nr 3
 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę