Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny

Dodano: 06-03-2019

nagłowek.jpg 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie
ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny – 1 etat
w ramach Projektu
Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne  Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania

Asystent rodziny będzie realizował wsparcie i aktywizację rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspierał zmiany postaw życiowych członków rodziny.
Planowane zatrudnienie od dnia  11 marca  2019 r.
 
Wymagania:
Minimalne:
Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz.U. 2018 poz. 998 - tekst jednolity)  i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,  a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Dodatkowe: 
 • Wysoka kultura osobista;
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny;
 • Doświadczenie w pracy związanej z pomocą rodzinie, wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 • Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;
 • Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 • Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;
 • Prawo jazdy kat. B.
 
Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:
 
1) Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2) Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,  psychologicznych oraz  problemów wychowawczych z dziećmi;
5) Wspieranie aktywności społecznej rodzin;
6) Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
7) Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, udzielanie wsparcia dzieciom;
8) Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
9) Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
10) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
11) Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
12) Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
Oferty zawierające: CV, oświadczenie o niekaralności, list motywacyjny oraz kwestionariusz personalny prosimy przesłać na adres: Ośrodka Pomocy Społecznej 63 – 100 Śrem, ul. Grota Roweckiego 31  lub dostarczyć do Kancelarii Ośrodka w nieprzekraczalnym terminie do dnia  06 marca  2019 r.  do godz.  15:00.

Informacji udziela Pani Anna Ślipko – Rewers  – Koordynator Działu Wsparcia Rodziny – tel. 61 28 39 997 wew. 23
W siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej Śremie, przy ul. Roweckiego 31 otrzymają Państwo dokumenty informacyjne zawierające opis stanowiska pracy, charakterystykę wymagań na stanowisku oraz kwestionariusz personalny kandydata. Do wysyłanych dokumentów prosimy dołączyć podpisaną poniższą klauzulę.
 
  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 informuję, iż:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, z siedzibą przy ul. Stefana Grota Roweckiego 31, 63-100 Śrem;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail auditor@auditorsecurity.pl, tel. 696 011 969.
  Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług i zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie, wynikających z przepisów prawa;
 4. Przekazywanie przez Administratora danych może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego
  z obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom i instytucjom na wniosek oraz wprowadzane do Rejestrów Centralnych prowadzonych przez poszczególne Ministerstwa RP, realizujących zadania na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j. z późn. zm.);
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług Ośrodka Pomocy Społecznej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniosku i załatwienie sprawy. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest w zależności od rodzaju prowadzonej sprawy: wymogiem ustawowym / warunkiem umownym / warunkiem zawarcia umowy;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu …………………. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie.
Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną załączoną do powyższej zgody.
 
                                                                               ……………………….………………….……………
                                                                                           Data i podpis osoby wyrażającej zgodę
 

 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę