Plan zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Śrem

Dodano: 18-03-2015

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Śrem”.

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z poźn. zm.) Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Śrem” w dniach od 27 marca 2015 r. do 17 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie, pl. 20 Października 1, pokój nr 16, w godz. od 7.00 do 15.00. Projekt założeń zostanie udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Śremie. Wnioski, zastrzeżenia i uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Śremu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2015 r.

Adam Lewandowski 
Burmistrz Śremu


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę