Program "Rodzina 500+" procedura przyjmowania wniosków

Dodano: 22-03-2016 TAGI:

Program „Rodzina 500+” wsparcie dla Twojej rodziny
Relizacja-programu-w-gminie-Srem.jpg

500 zł netto miesięcznie – 6.000 zł netto rocznie

 • otrzymają rodzice na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb
 • kwota zwolniona z podatku dochodowego, nie podlegająca egzekucji, nie liczona do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin, m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów

Narzędzie weryfikacyjne – rodzinny wywiad środowiskowy

Przeprowadzany w sytuacjach szczególnych, w celu ustalenia sytuacji w danej rodzinie - sprawowanie opieki nad dzieckiem lub w sytuacji wątpliwości co do marnotrawienia świadczenia lub wydatkowania go niezgodnie z przeznaczeniem (przeprowadzany na etapie ubiegania się o świadczenie lub w trakcie pobierania tego świadczenia)
 


ZŁOŻENIE WNIOSKU W GMINIE ŚREM

Biuro Obsługi Interesantów
Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie, ul. Stefana Grota Roweckiego 31


Od 1 kwietnia br. Biuro Obsługi Interesantów w sprawie świadczenia wychowawczego
czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 18:00
dodatkowo w soboty w godz. od 8:00 do 15:00

Kontakt pod nr telefonu 61 28 10 447 – obsługa klientów o sposobie załatwienia sprawy 
dotyczącej przyznania świadczenia wychowawczego i miejscu składania wniosków

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, tj. do 1 lipca 2016 r., rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r.
W kolejnych miesiącach, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. 

Wydawanie wniosków: od 21 marca b.r. od godz. 7:00 do 18:00

 


MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE:

osobiście - w Biurze Obsługi Interesantów Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie, ul. Stefana Grota Roweckiego 31

przy wykorzystaniu Internetu (on-line):
 • za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • za pośrednictwem 18 banków: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.
 • za pomocą portalu  Emp@tia – http://empatia.mrpips.gov.pl
 • poprzez ePUAP – http://epuap.gov.pl
 • poprzez PUE ZUS - https://pue.zus.pl

Instrukcje składania E- wniosku dostępne na stronie: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

wysłanie w wersji papierowej za potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem operatora pocztowego
 


WYMAGANE DOKUMENTY

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 zł NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO
 • nie obowiązuje kryterium dochodowe, dochód przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku niepełnosprawnego dziecka w rodzinie);
 • nie trzeba  przedstawiać dokumentów poświadczających dochody;
 
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 zł NA JEDYNE LUB PIERWSZE DZIECKO
 • obowiązuje kryterium dochodowe, dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 800 zł (lub 1200 zł w przypadku niepełnosprawnego dziecka w rodzinie);

DLA OSÓB NIE POBIERAJĄCYCH ZASIŁKU RODZINNEO LUB ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 • należy udokumentować dochód (w zależności od sytuacji rodzinnej):

- nie podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych:
Oświadczenie  członka rodziny  o  dochodach  osiągniętych  w  2014  r.,  innych  niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych np. alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia określone w przepisach o  systemie  oświaty,  stypendia  doktoranckie,  dochody  uzyskane  z  gospodarstwa rolnego itp.;

- z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej: 
Oświadczenia członka rodziny  rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w 2014 r.;

- z tytułu alimentów egzekwowanych przez komornika:
Zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych w 2014 r.;

- alimenty świadczone na rzecz osób z poza rodziny:
Przelewy lub przekazy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów na rzecz osób z poza rodziny;

- z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego:
Nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 2014;

- Dochód utracony:
Dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku utraty dochodu w roku kalendarzowym 2014 (PIT 11 lub PIT 40) oraz  świadectwo pracy, umowa o pracę, umowa zlecenie lub umowa o dzieło;

- Dochód uzyskany w roku 2014:
Dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym 2014 - PIT 11 lub PIT 40 oraz umowa o pracę, umowa zlecenie lub umowa o dzieło;

- Dochód uzyskany po roku 2014:
Dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, tj. zaświadczenie od pracodawcy o wysokości uzyskanego dochodu netto z drugiego miesiąca od osiągnięcia dochodu (dochodu fizycznie wypłaconego);

nie trzeba dokumentować dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych „PIT”, składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, Ośrodek pozyska informacje przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych;

UWAGA – w sytuacjach szczególnych, po złożeniu wniosku, Ośrodek może wezwać do dostarczenia dodatkowej dokumentacji;
 
DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH JUŻ ZASIŁEK RODZINNY LUB ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 
 • nie trzeba  przedstawiać dokumentów poświadczających dochody 
(Ośrodek posiada dokumenty w związku z pobieranym przez rodzinę świadczeniem rodzinnym lub z funduszu alimentacyjnego);
 
należy dołączyć OŚWIADCZENIE O POZOSTAWANIU SYTUACJI RODZINNEJ I DOCHODOWEJ BEZ ZMIAN W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2015/2016;

UWAGA – w sytuacjach szczególnych, po złożeniu wniosku, Ośrodek może wezwać do dostarczenia dodatkowej dokumentacji;

DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE należy dołączyć:

- dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu)
w zależności od sytuacji rodziny:
 • rozwód lub separacja:  - odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację;
 • ustalenie opiekuna prawnego dziecka - orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; 
 • przysposobienie dziecka - Odpis prawomocnego postanowienia  sądu orzekającego przysposobienie  lub  zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu  sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • zgon członka rodziny - odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka;
 • inne dokumenty - potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia;
 

1 kwietnia 2016 roku – 30 września 2017 roku

okres, na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia

 

Instrukcja wypełniania Oświadczeń

WZÓR - OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B,  ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)*
 
oswiadczenie-1.jpg

WZÓR - OŚWIADCZENIE O POZOSTAIWENIU SYTUACJI RODZINNEJ I DOCHODOWEJ BEZ ZMIAN W OKRESIE ZASIŁKOWYM
oswiadczenie-2.jpg

WZÓR - OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE  O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO*
oswiadczenie-3.jpg

WZÓR - OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO*
oswiadczenie-4.jpg


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę