Rekrutacja do przedszkoli w 2019 roku

Dodano: 31-01-2019 TAGI:

slayder-rekturacja-przedszkola-2019-long.jpg

 

INFORMATOR DLA RODZICÓW 

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Szanowni Państwo,
 
Od 8 do 22 marca 2019 roku przeprowadzana będzie elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Śrem.
 

Rekrutacji będzie można dokonać za pośrednictwem strony internetowej:

https://nabor.pcss.pl/srem

 baner-duzy-aplikacja-2019.jpg
 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 

od 8 do 22 marca 2019 r.  - składanie w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru, wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).

26 marca 2019 r. - opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 27 do 28 marca 2019 r. - złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/ szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

29 marca 2019 r. – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rodzice przy pomocy indywidualnego numeru PIN mogą za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji sprawdzić wyniki rekrutacji.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostaną zamieszczone w widocznym miejscu w przedszkolach/szkołach podstawowych.

od 10 do 19 czerwca 2019 r. – na wolne miejsca w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.
 
 

KRYTERIA REKRUTACJI

 
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które uczęszczają już do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wypełniają w przedszkolu lub w szkole podstawowej w terminie od 1 do 7 marca 2019 r. DEKLARACJĘ o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020. 

W przypadku zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy rodzice/prawni opiekunowie wypełniają WNIOSEK, rozpoczynając od wyboru przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której w pierwszej kolejności chcieliby zapisać swoje dziecko. Istnieje możliwość zapisu dziecka jeszcze do dwóch kolejnych placówek. Dokonanie wyboru przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej drugiej i trzeciej preferencji zwiększa szansę na przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w przypadku, gdy  wybranym w pierwszej kolejności przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej zabraknie miejsc.

Naboru do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dokonuje się wg kryteriów naboru:
 1. W pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Śrem.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt 1) niż liczba wolnych miejsc, na I ETAPIE postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria określone w ustawie Prawo Oświatowe:
 1. wielodzietność rodziny dziecka,
 2. niepełnosprawność dziecka,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
 6. samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 7. objęcie dziecka pieczą zastępczą;
kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość równą „1”.
 
Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe:

Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo Oświatowe)
 
Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 43 ustawy Prawo Oświatowe)
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II ETAPIE postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę Miejską w Śremie:
 1. oboje rodzice kandydata pracują lub studiują w systemie stacjonarnym - 30 punktów,
 2. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola - 15 punktów,
 3. czas pobytu kandydata w przedszkolu określono powyżej 5 godzin dzienne - 5 punktów.
 
 
Wniosek wypełniony drogą elektroniczną należy wydrukować i wraz z załącznikami, które stanowią załączniki do informatora dostarczyć tylko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni składają do wniosku:
 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (I ETAP):
 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oświadczenie nr 1)
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511),
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oświadczenie nr 2),
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 107 i 416);
 
W przypadku ppkt b-d należy złożyć dokumenty w postaci (do wyboru):
 • oryginału,
 • notarialnie poświadczonej kopii,
 • odpisu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • odpisu lub wyciągu z dokumentu,
 • kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 
 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów uchwalonych przez Radę Miejską w Śremie (II ETAP):
 1. oboje rodzice kandydata pracują lub studiują w systemie stacjonarnym (oświadczenie nr 3),
 2. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola, (oświadczenie nr 4),
 3. czas pobytu kandydata w przedszkolu określono powyżej 5 godzin dzienne.
 
Rodzice prawni/opiekunowie spełniający którykolwiek z kryteriów wymienionych powyższej, zobowiązani są załączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak załączników do wybranego kryterium, eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną, co wiąże się z do niezakwalifikowaniem dziecka do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego.
 
Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 
Weryfikacja oświadczeń:
Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może:
 • żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,
 • zwrócić się do Burmistrza Śremu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, o potwierdzenie tych okoliczności,
 • w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Śremu korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje,
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu (do wywiadu stosuje odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).
 
 
WAŻNE!
Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 
Proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki. Wniosek w formie papierowej składa się WYŁĄCZNIE w placówce pierwszego wyboru. W przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.
 
 
Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego:
 1. Proszę otworzyć stronę https://www.nabor.pcss.pl/srem (strona www  zostanie uruchomiona od dnia 8 marca 2019 r.),
 2. Przejść do ikony „Przedszkole”,
 3. Z górnego menu proszę wybrać opcję „Wypełnij podanie”,
 4. Na następnej stronie proszę wybrać opcję „Wypełnij podanie”,
 5. Wypełnić po kolei pola formularza,
 6. W kolejnym kroku na zakładce „Zakończ” proszę kliknąć na przycisk „Zapisz”,
 7. Pobieramy wniosek poprzez kliknięcie na odnośnik „Pobierz podanie”,
 8. Wypełniony formularz proszę wydrukować, własnoręcznie podpisać przez obydwu rodziców, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ustawowych lub/i przyjętych przez Radę Miejską w Śremie,  
 9. Podpisany formularz wraz z załącznikami proszę dostarczyć TYLKO do przedszkola lub szkoły podstawowej pierwszego wyboru,
 10. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma nr PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
 
Wzory oświadczeń stanowią załączniki do Informatora.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę