Rekrutacja do szkół podstawowych w 2019 r.

Dodano: 31-01-2019 TAGI:

 slayder-rekturacja-1klas-2019-long.jpg

 

INFORMATOR DLA RODZICÓW 

REKRUTACJA DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK  SZKOLNY 2019/2020
 
Szanowni Państwo,
 
Od 1 do 22 marca 2019 roku przeprowadzana będzie elektroniczna rekrutacja do klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Śrem.
 

Rekrutacji będzie można dokonać za pośrednictwem strony internetowej:

https://nabor.pcss.pl/srem

 baner-duzy-aplikacja-2019.jpg
 

Informacje wstępne:

 
Do klas I przyjmowane są dzieci:
 • w wieku 7 lat (urodzone w roku 2012), które podlegają obowiązkowi szkolnemu;
 • w wieku 6 lat (urodzone w roku 2013) zgodnie z wolą rodziców, pod warunkiem korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiadające opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 

Zasady przyjęć:

 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie ZGŁOSZENIA dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Do szkoły obwodowej dzieci przyjmowane są z urzędu, to znaczy, że nie podlegają procesowi rekrutacji. Obwody szkół określa uchwała Rady Miejskiej w Śremie (załącznik 1). Druk zgłoszenia należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie swojej szkoły obwodowej. 
 2. W przypadku zapisu dziecka do szkoły spoza obwodu, kandydaci biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Wówczas należy wypełnić WNIOSEK, wskazując w nim max. 3 szkoły uszeregowane od najbardziej preferowanej do najmniej preferowanej. W tym przypadku należy mieć na uwadze kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Śrem, określone przez Radę Miejską w Śremie:
 • w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 10 pkt,
 • w obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu kandydatowi należytej opieki – 5 pkt,
 • miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej – 2 pkt.
Wniosek wypełniony drogą elektroniczną należy wydrukować, podpisać i dostarczyć tylko do szkoły podstawowej pierwszego wyboru.
 
 
 

Harmonogram rekrutacji do klas I szkół podstawowych:

 
od 1 do 22 marca 2019 r.  - składanie w szkole podstawowej pierwszego wyboru, wydrukowanych i podpisanych zgłoszeń/wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).

26 marca 2019 r. - opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 27 do 28 marca 2019 r. - złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

29 marca 2019 r. – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rodzice przy pomocy indywidualnego numeru PIN mogą za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji sprawdzić wyniki rekrutacji.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostaną zamieszczone w widocznym miejscu w szkołach podstawowych.

od 10 do 19 czerwca 2019 r. – na wolne miejsca w szkołach podstawowych zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.
 
 

WYMAGANE DOKUMENTY

 
Dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni składają do wniosku:
 
 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych przez Radę Miejską w Śremie:
 1. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata (oświadczenie nr 1)
 2. w obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu kandydatowi należytej opieki (oświadczenie  nr 2)
 3. miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej (oświadczenie nr 3)
 
Rodzice prawni/opiekunowie spełniający którykolwiek z kryteriów wymienionych powyższej, zobowiązani są załączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak załączników do wybranego kryterium, eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną, co wiąże się z do niezakwalifikowaniem dziecka do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego.
 
Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 

Weryfikacja oświadczeń:

Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może:
 • żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,
 • zwrócić się do Burmistrza Śremu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, o potwierdzenie tych okoliczności,
 • w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Śremu korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje.
 
 

WAŻNE!
Przy rekrutacji do szkoły nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

 
Proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki. Wniosek w formie papierowej składa się WYŁĄCZNIE w placówce pierwszego wyboru. W przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.
 
 
Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego:
 1. Proszę otworzyć stronę https://www.nabor.pcss.pl/srem (strona www  zostanie uruchomiona od dnia 1 marca 2019 r.),
 2. Przejść do ikony „Szkoła Podstawowa”,
 3. Z górnego menu proszę wybrać opcję „Wypełnij podanie”,
 4. Na następnej stronie proszę wybrać opcję „Wypełnij podanie”,
 5. Wypełnić po kolei pola formularza,
 6. W kolejnym kroku na zakładce „Zakończ” proszę kliknąć na przycisk „Zapisz”,
 7. Pobieramy wniosek poprzez kliknięcie na odnośnik „Pobierz podanie”,
 8. Wypełniony formularz proszę wydrukować, własnoręcznie podpisać przez obydwu rodziców, dołączyć do formularza stosowne dokumenty,
 9. Podpisany formularz wraz z załącznikami proszę dostarczyć TYLKO do szkoły podstawowej pierwszego wyboru,
 10. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma nr PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce
  w wybranym przez siebie przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
 
Wzory oświadczeń stanowią załączniki do Informatora.
 

PRZYJĘCIE UCZNIA DO KLASY IV LUB VII
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
IM. POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 
 
Szanowni Państwo,
 
Od 1 do 22 marca 2019 roku istnieje możliwość składania wniosków o przyjęcie ucznia do klasy IV lub VII dwujęzycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Śremie. W tym przypadku wniosek należy pobrać ze strony internetowej https://www.nabor.pcss/pl/srem (zakładka dokumenty), wypełnić i podpisany dostarczyć do sekretariatu szkoły.
 
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 26 marca 2019r.

Od 27 do 28 marca 2019 r. proszeni są Państwo do złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole.

29 marca 2019 r. – nastąpi opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 
WAŻNE!
Przy składaniu wniosków do szkoły nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 
 

Złożenie wniosku o przyjęcie ucznia do klasy IV nie jest jednoznaczne z przyjęciem go do szkoły. Po weryfikacji wniosków nastąpią konsultacje pomiędzy dyrektorami poszczególnych szkół dot. tworzenia oddziałów na poziomie klas IV w roku szkolnym 2019/2020.


 
 
 
 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę