Rolniku – pamiętaj o pszczołach

Dodano: 07-07-2017 TAGI:

Trwa okres kwitnienia wielu roślin uprawnych. Tym samym, rolnicy intensywnie dokonują oprysków na swoich polach.

W wyniku zatrucia środkami chemicznej ochrony roślin corocznie giną w Polsce tysiące owadów zapylających, w tym pszczoły miodne.
 
Warto pamiętać o zasadach stosowania oprysków, które reguluje głównie ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50). Zgodnie z art. 35 ust. 1 ww. ustawy, środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

Jak chronić pszczoły?
 
 • wykonuj zabiegi ochrony chemicznej tylko w przypadkach przekroczenia przez organizmy szkodliwe progów ekonomicznej szkodliwości. O ile to możliwe, ograniczaj zabiegi do pasów brzeżnych lub miejsc występowania organizmów szkodliwych dla upraw,
 • bezwzględnie przestrzegaj zapisów zawartych w etykiecie instrukcji stosowania środków ochrony roślin oraz aktualnych aktów prawnych dotyczących ochrony pszczół,
 • nie wykonuj zabiegów przy zbyt silnym wietrze, aby zapobiec przenoszeniu cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy, szczególnie kwitnące,
 • nie wykonuj zabiegów środkami bardzo toksycznymi i toksycznymi dla pszczół na uprawach kwitnących lub takich, których kwitnienie może rozpocząć się przed zakończeniem okresu prewencji,
 • wszystkie zabiegi wykonuj wieczorem, po zakończeniu dziennego oblotu pszczół; można wówczas uniknąć kontaktu cieczy użytkowej z pszczołami, co pozwala skuteczniej chronić zapylacze, gdyż nawet oprysk wykonany środkami bezpiecznymi dla pszczół w czasie obecności owadów na uprawie może wywołać ich śmierć poprzez np. zlepianie skrzydeł. Pszczoły, które przejmą zapach środka ochrony roślin, często nie są wpuszczane do ula lub zostają zażądlone przy wlocie do ula.
 • zawsze informuj pszczelarzy o wykonywanych zabiegach ochrony roślin; dobra współpraca między producentami rolnymi i pszczelarzami może nie tylko przyczynić się do znacznego ograniczenia zatruć pszczół, ale również do poprawy ilości i jakości uzyskiwanych plonów.
 
Kto:
 
1) stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, w szczególności nie uwzględniając: 
 
 • możliwości zniesienia środków ochrony roślin na obszary lub obiekty niebędące celem zabiegu, lub b) okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem, lub 
 • minimalnych odległości stosowania środków ochrony roślin od określonych miejsc lub obiektów, lub 
 • warunków atmosferycznych podczas stosowania środków ochrony roślin, lub 
 • minimalnej powierzchni stosowania środków ochrony roślin, w przypadku stosowania tych środków przy użyciu sprzętu agrolotniczego, lub 
 • minimalnej odległości od zbiorników lub cieków wodnych, lub
 • wymogów bezpieczeństwa przy stosowaniu lub przechowywaniu środków ochrony roślin, lub 
 • uwarunkowań przy stosowaniu środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego, 
2) będąc profesjonalnym użytkownikiem środków ochrony roślin nie stosuje integrowanej ochrony roślin (integrowana ochrona roślin – sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska), lub
 
3) będąc profesjonalnym użytkownikiem środków ochrony roślin nie prowadzi dokumentacji wskazującej sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin, 
 
4) stosuje przy użyciu sprzętu agrolotniczego środek ochrony roślin, którego stosowanie przy użyciu tego sprzętu jest zabronione, lub
 
5) wykonuje zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego, nie informując o zamiarze jego wykonania wojewódzkiego inspektora zgodnie z art. 39 (uwzględnienie oprysków w planie zabiegów zatwierdzonym przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia takiego zabiegu), lub
 
6) wykonuje zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego, wbrew zakazowi wykonania tego zabiegu, lub
 
7) będąc profesjonalnym użytkownikiem środków ochrony roślin, stosuje te środki, nie spełniając wymagań określonych w art. 41 (uprawnienia podmiotu wykonującego zabieg)
 
podlega karze grzywny.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę