Uchwała antysmogowa - ograniczenia i zakazy dotyczące spalania

Dodano: 15-02-2018 TAGI:

Od dnia 1 maja 2018 r. będą obowiązywać zakazy i ograniczenia dotyczące spalania niektórych paliw stałych  w kotłach, kominkach i piecach. 

W dniu 18 grudnia 2017 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr XXXIX/941/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. „uchwałę antysmogową”. 
Uchwała określa rodzaje podmiotów oraz instalacje, dla których wprowadza się ograniczenia lub zakazy.

Podmiotami tymi są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, eksploatujące instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych, takich jak kocioł, kominek lub piec.
 
Przedmiotowa uchwała wprowadza zakaz stosowania następujących paliw:
 
1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
 
2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
 
3. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %;
 
4. węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:
a) wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,
b) zawartość popiołu nie więcej niż 10%,
c) zawartość siarki nie więcej niż 0,8%;

5. biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.
 

Powyższe zakazy i ograniczenia będą obowiązywać
od dnia 1 maja 2018 r.

 
Ponadto wszystkie nowo instalowane od dnia 1 maja 2018 r. kotły, w których następuje spalanie paliw stałych:
 
a) muszą spełniać wymagania w zakresie sezonowej sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 20009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe;
 
b) muszą zapewnić wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących paliwo;
 
c) nie mogą posiadać rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie.
 
W przypadku kotłów zainstalowanych przed dniem 1 maja 2018 r., niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy 
PN-EN 303-5:2012, powyższe wymagania będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2024 r., a dla kotłów spełniających wymagania klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012 – od dnia 1 stycznia 2028 r. Kotły klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 mogą być eksploatowane dożywotnio.
 
Ograniczenia i zakazy wprowadzono również dla tzw. ogrzewaczy pomieszczeń, takich jak kominki, piece. 
 
Wszystkie nowo instalowane od dnia 1 maja 2018 r. ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe muszą spełniać wymogi w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń, określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.  
 
W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń zainstalowanych przed dniem 1 maja 2018 r. powyższe wymagania będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2026 r., chyba że instalacje te będą:
 
1. osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub
 
2. zostaną wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w ust. 2 lit. a załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185.
 
Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych tzw. „uchwałą antysmogową” będą prowadzić w szczególności: straże gminne, wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast, inspektorzy nadzoru budowlanego, Inspekcja Ochrony Środowiska oraz Policja – na podstawie przepisów odrębnych.
 
Sankcje stosowane w przypadkach naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, według którego kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa wielkopolskiego przyjętej na podstawie art. 96 ustawy, podlega karze grzywny.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę