Zawiadomienie - XL Sesja Rady Miejskiej w Śremie - 23 listopada 2017 r. o godz. 13.00

Dodano: 14-11-2017

Herb-Rada-Miejska-w-Sremie-200.jpg
 


OGŁOSZENIE

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE ZAWIADAMIA

że w dniu 23 listopada 2017 r. o godz. 13:00 
w sali nr 24 Urzędu Miejskiego w Śremie Pl. 20 Października 1
 odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej w Śremie.
 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 
2. Przedstawienie  porządku obrad. 
 
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII i XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Śremie.
 
4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady w sprawie:
 
1) zatwierdzenia taryf na rok 2018 za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
 
2) wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 4 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO  zawartego w dniu 21 marca 2014 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.:„Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi”;
 
3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Zbrudzewo;
 
4) zmiany uchwały w spr. przystąpienia do sporządzenia miejsc. planu zagospodar. przestrzennego obszaru położonego przy ul. Leśnej w Nochowie;
 
5) zmiany uchwały w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodar. Przestrzennego Gminy Śrem;
 
6) zniesienia formy ochrony przyrody z dwóch drzew wchodzących w skład pomnika przyrody;
 
7) uzgodnienia wykonania prac pielęgnacyjnych w obrębie czterech drzew wchodzących w skład pomnika przyrody;
 
8) zmiany uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 
 
9) nadania nazwy ulicy w Śremie;
 
10) nadania nazwy ulicy we wsi Zbrudzewo;
 
11) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie;
 
12) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie;
 
13) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie;
 
14) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie;
 
15) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. generała Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. generała Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie;
 
16) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej;
 
17) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie;
 
18) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  im. Jana Pawła II w Dąbrowie;
 
19) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie;
 
20) stwierdzenia przekształ. dotychczas. Zespołu Szkoły Podstaw. i Gimnazjum w Zbrudzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zbrudzewie;
 
21) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2017 – 2026; 
 
22) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok;
 
23) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok;
 
24) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok;
 
25) Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gm. Śrem na lata 2018-2021”;
 
26) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego;
 
27) opłaty od posiadania psów;
 
28) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Śrem lub jej jednostkom organizacyjnym.


5. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia Rady Miejskiej w Śremie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
 
6. Sprawozdanie z działalności przedstawiciela gminy Śrem w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich.
 
7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 
8. Interpelacje i zapytania radnych, wolne głosy i wnioski.
 
9. Zamknięcie sesji.  PRZEWODNICZĄCA RADY

 
(-) Katarzyna Sarnowska
Śrem 14 listopada 2017 r.
 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę