Zawiadomienie XXXII Sesja Rady Miejskiej w Śremie - 27 kwietnia 2017 r. o godz. 13.00

Dodano: 18-04-2017

Herb-Rada-Miejska-w-Sremie-200.jpg
 

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE ZAWIADAMIA

że w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00
w sali nr 24 Urzędu Miejskiego w Śremie Pl. 20 Października 1
odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Śremie.

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Śremie.
4.Rozpatrzenie projektów uchwał Rady:

1) w sprawie przyjęcia Śremskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017- 2019;

2) w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem;

3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Leśnej w Nochowie;

4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych w Lucinach i Mechlinie;

5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze „Helenki” w Śremie;

6) w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła filialnego p.w. Narodzenia NMP w Śremie;

7) w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Błociszewie;

8) w sprawie uzgodnienia wykonania prac pielęgnacyjnych pomników przyrody;

9) w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej;

10) zmieniającego uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem;

11) zmieniającego uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12) zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2017 – 2026;

13) zmieniającego uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok;

14) w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowych przeznaczonych na realizację inwestycji drogowych.

5. Rozpatrzenie projektu apelu Rady Miejskiej w Śremie w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi na odcinku od drogi ekspresowej S11, od węzła Kórnik Północ do autostrady A2, do węzła Poznań Wschód

6. Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Miejskiej w Śremie w sprawie przyjęcia Karty Samorządności.

7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami za 2016 rok.

8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie za 2016 r.

9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

10. Interpelacje i zapytania radnych, wolne głosy i wnioski.

11. Zamknięcie sesji. PRZEWODNICZĄCA RADY

(-) Katarzyna Sarnowska
Śrem, 18 kwietnia 2017 r.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę