Zawiadomienie XXXI Sesja Rady Miejskiej w Śremie - 23 marca 2017 r. o godz. 13.00

Dodano: 15-03-2017

Herb-Rada-Miejska-w-Sremie-200.jpg
 

O G Ł O S Z E N I E
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE ZAWIADAMIA

że w dniu 23 marca 2017 r. o godz. 13:00 
w sali nr 24 Urzędu Miejskiego w Śremie Pl. 20 Października 1
 odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Śremie.
 

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej w Śremie.
4.Rozpatrzenie projektów uchwał Rady:

1) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;

2) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Warty Śrem – Orkowo;

3) w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

4) zmieniającego uchwałę w sprawie przeprowadzania konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego;

5) w sprawie aneksu nr 10 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju; 

6) w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2017 rok;

7) zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2017 – 2026;

8) zmieniającego uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok; 

9) zmieniającego uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok;

10) w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów;

11) w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy I publicznej szkoły podstawowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów;

12) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego; 

13) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

5. Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady wyrażającego poparcie dla Rady Miejskiej Jarocina w sprawie wystosowania apelu do Ministra Środowiska o negatywne zaopiniowanie postanowień przedłożonego projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na 2016-2022 oraz nieuzgodnienie projektowanego planu inwestycyjnego, z uwagi na ich sprzeczność z obowiązującym prawem.

6. Raport z wykonania w 2016 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji.
7. Raport z realizacji w 2016 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje i zapytania radnych, wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie sesji.     

PRZEWODNICZĄCA RADY

(-) Katarzyna Sarnowska

Śrem, 14 marca 2017 r.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę