Zmiany w zezwoleniach na wycinkę drzew i krzewów

Dodano: 27-01-2017

Od 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. z 2016 r. poz. 2249), wprowadzająca istotne zmiany w zezwoleniach na usuwanie drzew i krzewów.

Najistotniejsze zmiany z punktu widzenia właściciela nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy planowane do usunięcia:
 

W świetle zmiany ustawy obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie dotyczy:

1krzwys.jpg krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2,
100s-(1).jpg drzew, które na wysokości 130 cm mają obwód nie przekraczający- 100 cm (topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa, platan klonolistny),
50s.jpg drzew, które na wysokości 130 cm mają obwód nie przekraczający 50 cm (pozostałe gatunki drzew)
doms.jpg drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach, które stanowią własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. drzew rosnących przy budynku mieszkalnym)
rolns.jpg drzew i krzewów, które mają zostać usunięte w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego (np. olszyny porastające podmokłą łąkę)
jablS.jpg drzew lub krzewów owocowych (np. w ogrodach, sadach ), z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.
plantacjeS-(1).jpg drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach


 

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (za wyjątkiem drzew i krzewów opisanych powyżej) jest konieczne dla:

rodS.jpg użytkowników działek na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych, 
osobyfizS.jpg osób fizycznych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym związanych z prowadzoną działalnością w branży rolniczej (np. w związku z budową chlewni, czy drzewami utrudniającymi uprawę roli)
firmyS.jpg podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
osób prawnych.

 

Nowelizacja ustawy wprowadziła też drobne zmiany w przypadkach, kiedy zezwolenie jest wymagane, ale nie są naliczane opłaty, dotyczy to:

120s.jpg usunięcie drzew: topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa, platan klonolistny,
których obwód na wysokości 130 cm przekracza - 120cm
80s.jpg usunięcie pozostałych gatunków drzew,
których obwód na wysokości 130 cm przekracza  - 80cm
krzewy01s.jpg krzewów pokrywających do 50 m2 gruntu
  w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze zgodnego z mpzp lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (np. tereny inwestycyjne)
  pozostałe przypadki zwolnień z naliczania opłat pozostają bez zmian (np. drzewa zagrażające bezpieczeństwu ludzi, mienia lub ruchu drogowego, drzewa obumarłe lub zamierające itp.)
 

 

Wprowadzone zmiany mają na celu m.in. zwiększenie uprawnień właścicieli nieruchomości, na których rosną drzewa i krzewy.

Przy prowadzeniu wycinki pamiętać jednak należy o innych przepisach i regulacjach prawnych, m.in. w zakresie okresów lęgowych ptaków i ochrony gatunkowej.

Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.


W sytuacji gdy drzewa lub krzewy nie podlegają obowiązkowi uzyskania zezwolenia na ich usunięcie, na podstawie ustawy o ochronie przyrody, zastosowanie mają przepisy ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 tej ustawy wszelkie działania, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, w tym w zakresie usuwania drzew i krzewów.

W przypadku gminy Śrem przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotyczą zarówno wszystkich nieruchomości wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, jak i znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr 2254/A z dnia 22.10.1992 r. Obszar strefy znaleźć można na stronie http://gis.srem.pl/geoportal.html.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę