Karta Dużej Rodziny


karta-duzej-rodziny.jpg

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. 

W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 8 tys. miejsc zgłoszonych przez ponad 900 firm i instytucji z całej Polski. Milionowa Karta została wydana w maju 2015 r. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

    w wieku do ukończenia 18 roku życia, 
    w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, 

    bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 
kdr-awersrewers.png
Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.
 

 

Składanie wniosku 

Każda rodzina wielodzietna zamieszkała na terenie gminy Śrem może złożyć w Urzędzie Miejskim w Śremie Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia  - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 
Należy też złożyć pismo ze zgodą na wykorzystanie numeru telefonu.

W przypadku osób, o których mowa w pkt. 3 i 6, Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.
Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty.
W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, burmistrz wydaje duplikat Karty.
 

Karta jest przyznawana bezpłatnie.

Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.
Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, burmistrz może, na umotywowany wniosek, zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.
Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku konieczności przyznania nowej Karty lub wydania duplikatu dotychczas posiadana Karta podlega zwrotowi i unieważnieniu przez burmistrza Śremu.
W przypadku braku możliwości zwrotu Karty, osoba składająca wniosek o wydanie duplikatu Karty składa oświadczenie o braku możliwości zwrotu Karty.
 
 

Karta jest przyznawana:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony,
2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku  akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia. 
W przypadku osób, o których mowa w pkt. 3) i 6), Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.
 
Dołącz online do Karty Dużej Rodziny!

Dołącz online do Karty Dużej Rodziny!

Strona główna rodzina.gov.pl

Strona główna rodzina.gov.pl

Wykaz partnerów - Karta Dużej Rodziny

Wykaz partnerów - Karta Dużej Rodziny

Informacje dla partnerów

Informacje dla partnerów

Zostań Partnerem

Zostań Partnerem

Realizacje w gminie Śrem

Realizacje w gminie Śrem


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę