{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Elektromobilność

Informacje bieżące

STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA GMINY ŚREM NA LATA 2020-2036

Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225; urzad@srem.pl
 


Burmistrz Śremu informuje o przyjęciu do realizacji „Strategii rozwoju elektromobilności dla gminy Śrem na lata 2020-2036”.

 

 

Dokument został przyjęty uchwałą Nr 200/XX/2020 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 31 sierpnia 2020 r.
Opracowanie Strategii zostanie całkowicie sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”. Wartość projektu wynosi 50 tys. zł.
Informacje dotyczące projektu oraz źródeł dofinansowania w zakresie elektromobilności dostępne są w zakładce ELEKTROMOBILNOŚĆ.  
narodowy-funsuz 

​KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU „STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA GMINY ŚREM NA LATA 2020-2036

Burmistrz Śremu zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Strategii rozwoju elektromobilności dla gminy Śrem na lata 2020-2036”Celem Strategii jest ocena aktualnego stanu transportu lokalnego w zakresie elektromobilności oraz wskazanie wizji jego rozwoju.

elektromobilnosc 

Z wersją papierową projektu dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 61 28 47 138. Wersja elektroniczna projektu Strategii dostępna jest w plikach poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce Ochrona środowiska/Programy, plany, sprawozdania.
 
Uwagi i wnioski do dokumentu można składać na formularzu uwag i wniosków w terminie od dnia 19 czerwca 2020 r. do dnia 13 lipca 2020 r. włącznie w następującej formie:
  • pisemnej w Zespole Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Śremie, ul. Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poprzez przesłanie na adres e-mail: urzad@srem.pl
  • lub ustnie do protokołu w Zespole Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Śremie. Klienci Urzędu Miejskiego w Śremie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski lub maseczki.
 
Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Śremu.

ELEKTROMOBILNOŚĆ W GMINIE ŚREM - ANKIETA

Grafika-OGŁOSZENIE 

Elektromobilność w gminie Śrem - ANKIETA

Gmina Śrem przystąpiła do opracowania dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla gminy Śrem na lata 2020-2036”, którego celem jest ocena aktualnego stanu transportu lokalnego w zakresie elektromobilności oraz wskazanie wizji jego rozwoju.

W związku z powyższym, Burmistrz Śremu zaprasza mieszkańców do udziału w badaniu ankietowym wraz z możliwością składania wniosków i postulatów w zakresie elektromobilności. Przygotowanie opracowania finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, część 2 Strategia rozwoju elektromobilności.

Elektromobilność stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnych miast i dotyczy zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Jest także elementem polityki środowiskowej ukierunkowanej na poprawę jakości powietrza poprzez wykorzystanie transportu zeroemisyjnego. Zagadnienie rozwoju elektromobilności, obok promocji wykorzystania samych pojazdów, wiąże się również z rozwojem rynku badawczego i produkcyjnego oraz stworzeniem odpowiedniej infrastruktury ładowania. Rządy wielu państw prowadzą od lat działania mające zachęcać obywateli do nabywania pojazdów napędzanych prądem m. in. poprzez system dopłat, który funkcjonuje już w 17 europejskich krajach. Również Polska podjęła od roku 2017 działania zmierzające do stworzenia warunków dla rozwoju elektromobilności oraz paliw alternatywnych (prąd, gaz skroplony/sprężony) w sektorze transportowym.  

Przed rozwojem elektromobilności w Polsce stoi jeszcze wiele wyzwań, jednak biorąc pod uwagę ilość potencjalnych korzyści związanych z nową technologią oraz pozytywnych trendów zmian zachodzących w polskich miastach istotne jest, aby i Gmina Śrem miała w nich swój udział.

Aby określone w Strategii cele i kierunki rozwoju były nie tylko zgodne z wytycznymi i ogólnoświatowymi trendami, ale także stanowiły odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej – zapraszamy mieszkańców do wypełnienia Ankiety wraz z formularzem wniosków i postulatów do opracowywanego dokumentu.

Do wypełniania ankiety wraz z formularzem wniosków i postulatów zapraszamy Państwa w terminie do  20 marca 2020 r. 


Link do ankiety >> https://forms.gle/oFb1o6YadZyyx4LaA

​STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA GMINY ŚREM

NFOSiGW 

W dniu 19 grudnia 2019 r. Burmistrz Śremu podpisał umowę o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia dotyczącego opracowania dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla gminy Śrem na lata 2020-2036”.

 

 

Opracowanie dokumentu zostanie całkowicie sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”. Wartość projektu wynosi 50 tys. zł.
 
Celem strategii jest upowszechnienie wiedzy o elektromobilności oraz stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności na terenie gminy Śrem. Zapisy koncentrować się będą wokół zadań zmierzających do ograniczenia emisji liniowej na terenie gminy, której źródłem jest komunikacja samochodowa – zarówno zbiorowa, jak i indywidualna.
 
W strategii przeanalizowane zostaną pod kątem wykonalności działania zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, np. modernizacja taboru komunalnego i autobusowego, rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i zasilanych gazem LNG i CNG, wykorzystanie rozwiązań technologicznych z zakresu smart city (np. inteligentne systemy sterowania oświetleniem, zarządzanie miejscami parkingowymi).
 
Termin zakończenia projektu, który realizowany będzie w oparciu o szereg konsultacji społecznych, upływa w dniu 30 września 2020 r.