Czwartek, 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoni, Lucjan, Gracja
pochmurno
17°C

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miejski w Śremie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://srem.pl/.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Urząd Miejski w Śremie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej srem.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  srem.pl.

Treści niedostępne

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo (dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej),
 • cześć opublikowanych zdjęć/grafik w przeszłości nie posiada opisu alternatywnego, maja one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do bieżącej realizacji zadań,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-08-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-08-17
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adrian Wartecki.
e-mail: adrian.wartecki@urzad.srem.pl
telefon: +48 61 28 47 116

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego. Osobą odpowiedzialną za kontakt z osobami niesłyszącymi jest Pani Marzena Tonińska, posługująca się językiem migowym w podstawowym stopniu.

Na stronie srem.pl dostępna jest usługa za pomocą przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej lub dowolnego urządzenia wyposażonego w kamerę i z podłączeniem do Internetu która umożliwia osobom niesłyszącym natychmiastowe połączenia wideo z tłumaczem języka migowego i kontakt z Urzędem.

Powołano Mobilnego Urzędnika, który przechodzi szkolenie celem ułatwienia załatwiania spraw urzędowych bezpośrednio w domu osób ze szczególnymi potrzebami.

Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą

 • napisać/złożyć wniosek na adres: Urząd Miejski w Śremie, ul. Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem
 •  wysłać email na adres: urzad@srem.pl
 • Skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu 61 28 47 147.
 • Skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Urzędu w godzinach urzędowania od 7.00 do 15.00.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Śremie

Bartosz Żeleźny
Urząd Miejski w Śremie
ul. Plac 20 Października 1
63-100 Śrem
pok. nr 11 (I piętro)
tel. 61 28 47 101
e-mail: bartosz.zelezny@urzad.srem.pl

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adrian Wartecki, adrian.wartecki@urzad.srem.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48612847116. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-17

Urząd Miejski w Śremie, Plac 20 Października 1, Ratusz/obiekt zabytkowy


Opis dostępności wejścia do budynku:

Do budynku Urzędu Miejskiego w Śremie, Plac 20 Października 1, prowadzą trzy wejścia:

 1. Pierwsze, od ul. Plac 20 Października 1:
  - prowadzące do holu głównego, 
  - zlokalizowane z prawej strony budynku, 
  - do drzwi otwieranych tradycyjnie prowadzą schody wyposażone w poręcze, 
  - przed schodami oraz pomiędzy schodami znajduje się oznakowanie poziome dla niewidomych w postaci guzków
  - przed schodami znajduje się przycisk przywołujący pracownika urzędu
  - brak pochylni,
 2. Drugie, od ul. Plac 20 Października 1:  
  - prowadzące bezpośrednio do Pionu Edukacji i Usług Społecznych, 
  - zlokalizowane z lewej strony budynku, 
  - do drzwi otwieranych tradycyjnie prowadzą schody wyposażone w poręcze, 
  - przed schodami oraz pomiędzy schodami znajduje się oznakowanie poziome dla niewidomych w postaci guzków
  - brak pochylni,
 3. Trzecie, od ul. Plac 20 Października 1:
  - prowadzące do holu głównego,  
  - zlokalizowane na poziomie chodnika, 
  - na lewej ścianie budynku z windą.
Opis dostępności korytarzy schodów i wind

W holu głównym:
- po prawej stronie znajduje się plan tyflograficzny na niewidomych parteru
- zamontowane zostały ścieżki prowadzące oraz oznakowanie poziome dla niewidomych w postaci guzków
- na 1 piętro rowadzą schody wyposażone w poręcze

Dla  interesantów dostępna jest  przestrzeń w Zespole  Obsługi Klienta.
Zespół zapewnia komunikację z Urzędem dla osób ze szczególnymi potrzebami, w bezpośrednim kontakcie oraz w kontakcie email i telefonicznym.
Przestrzeń zespołu obsługi klienta, zwłaszcza miejsca załatwiania spraw  dostosowane została co do wysokości dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami poprzez odcinkowe obniżenie blatu.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z windy zlokalizowanej wewnątrz budynku na końcu korytarza.

Wewnątrz budynku poprowadzone są schody wyposażone w poręcze.

Opis dostosowań

Winda prowadzi na wszystkie 3 kondygnacje budynku, z bezpośrednim dostępem do biur. W windzie zamontowano dodatkową sygnalizację dźwiękową z komunikatem głosowym określającym wysokość kondygnacji, na której zatrzymuje się winda. Panel sterowania windą zawiera oznakowanie dla niewidomych w języku Braille'a

W Zespole Obsługi Klienta zamontowano pętle indukcyjne oraz znajduje się cyfrowa lupa powiększająca.

W budynku, na parterze, po lewej stronie korytarza znajdują się toalety dla niepełnosprawnych, wykonano instalacje alarmowe i zainstalowano czujki ppoż.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na parkingu przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych znajdują się przed Urzędem Miejskim w Śremie  od strony Placu 20 Października 1.

W obsłudze klienta można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Funkcję tłumacza migowego w Urzedzie Miejskim w Śremie pełni pani Marzena Tonińska posługująca się językiem migowym w stropniu podstawowym. W celu skorzystania z pomocy osoby tłumaczącej język migowy prosimy o wcześniejszy kontakt  e-mail: marzena.toninska@urzad.srem.pl  lub telefoniczny z Obsługa Klienta +48 61 28 47 147

Na parterze w toalecie znajduje się przewijak dla matek z małym dzieckiem


Urząd Stanu Cywilnego w Śremie, ul. Adama Mickiewicza 10

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od głównej ulicy do holu budynku poprzez schody, a także specjalny podjazd wzdłuż bocznej ściany budynku dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

 • Wejście główne od strony ul. Adama Mickiewicza 10: prowadzące do holu głównego, pochylnia
 • Drugie wejście od strony parkingu: prowadzące do holu głównego, schody za wejściem
Opis dostępności korytarzy schodów i wind

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się na parterze budynku.

Nie ma możliwości przejścia na drugą kondygnację budynku poza schodami, brak windy.

Pochylnia

W budynku na parterze znajduje się pętla indukcyjna

W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na parkingu przy budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Brak przewijaka dla matek z małym dzieckiem

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dojazd do głównego budynku Urzędu Miejskiego zapewnia bezpłatna komunikacja, gdzie autobusy dostosowane są dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami poprzez obniżoną platformę wejścia i komunikatory głosowe. Autobus taki kursuje w pobliżu Urzędu Miejskiego w Śremie.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej