Środa, 24 lipca 2024
Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga
pochmurno
21°C

Prof. Zbigniew Kwias

kwias 

Profesor Zbigniew Kwias urodził się w Słomowie, ale mieszkał i kończył szkołę podstawową oraz Liceum w Śremie. Następnie studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu, którą ukończył z wyróżnieniem w 1966 r. Po odbyciu stażu podyplomowego oraz 2-letniej okresowej służby wojskowej w Gubinie zdał w 1971 r. egzamin specjalizacyjny I stopnia w zakresie chirurgii i rozpoczął pracę w Klinice Urologii AM w Poznaniu. Początkowo pracował jako wolontariusz, by po roku otrzymać etat akademicki. W 1975 r. zdał egzamin specjalizacyjny II stopnia z urologii i obronił rozprawę doktorską na temat „Stężenie fosforanów, frakcji wapnia i magnezu w surowicy krwi oraz ich dobowe wydalanie z moczem chorych na kamicę nerkową”. Praca została wyróżniona nagrodą przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Urologicznego. W tym samym roku został adiunktem w Klinice Urologii w Poznaniu, a od 1980 r. do 1989 r. pełnił funkcję zastępcy kierownika tej Kliniki.

W 1987 r. uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego AM w Poznaniu uzyskał stopień dr hab. n. med. w dziedzinie urologii, na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pod tyt. „Własna metoda leczenia przetok i uchyłków cewki moczowej u chorych z pourazowym uszkodzeniem rdzenia kręgowego”. W październiku 1998 r. został mianowany przez Ministra Zdrowia na stanowisko docenta, od 1.10.1989 r., po przejściu doc. Józefa Strzyżowskiego na emeryturę, drogą konkursu powołany przez JM Rektora AM w Poznaniu na stanowisko kierownika Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii. Po utworzeniu Katedry, także drogą konkursu, został kierownikiem Katedry i Kliniki Urologii. Funkcję tą pełnił do przejścia na emeryturę w 2011 roku. Za szczególnie ważne i twórcze osiągnięcia w roku akademickim w 1989/90 oraz za pracę habilitacyjną Minister Zdrowia i Opieki Społecznej przyznał Profesorowi w maju 1991 r. indywidualną Nagrodę Naukową II stopnia. W 1997 r. Profesor Zbigniew Kwias wygrał konkurs i został powołany na stanowisko ordynatora Oddziału Urologicznego Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu i funkcję tę pełnił nadal po przeniesieniu Oddziału do szpitala na ul. Szwajcarską. Od 2002 r. Klinika nosi nazwę „Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej”, zatem Profesor nadal łączy dwie funkcje - Kierownika Katedry i Kliniki oraz Ordynatora Oddziału Urologicznego. W 1993 r. Profesor Kwias został powołany przez Rektora na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Medycznej. W 1999 r. uzyskał tytuł profesora, a od 2004 r. został powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko profesora zwyczajnego.

Od 1971 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, Sekcji Endourologii PTU, Sekcji Urologów Wojskowych, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Przez 10 lat tj. od momentu powstania Oddziału Poznańskiego, a później Wielkopolskiego PTU był sekretarzem, a przez następne 12 lat (1988 - 2000) prezesem Oddziału Wielkopolskiego PTU. Od 1988 r. był członkiem Zarządu Głównego PTU, a w roku 1996 został wybrany V-ce prezesem Zarządu Głównego PTU i pełnił tę funkcję do 2008 r. W ramach tej działalności był i jest członkiem wielu Komisji, a także Zespołu ekspertów do spraw Akredytacji Oddziałów Urologicznych oraz kapituły nagrody PTU im. profesora Tadeusza Krzeskiego. Od 1989 r. jest konsultantem w zakresie urologii dla województwa wielkopolskiego i lubuskiego, a poprzednio także dla województwa bydgoskiego, toruńskiego i elbląskiego. Jest członkiem wielu Komitetów Redakcyjnych czasopism naukowych, autorem lub współautorem ponad 400 prac naukowych i referatów wygłoszonych na kongresach naukowych w Polsce i zagranicą, autorem rozdziału „Urologii” w podręcznikach dla studentów medycyny oraz lekarzy specjalistów z urologii, chirurgii i ortopedii, ginekologii i położnictwa, a także andrologii.Prowadził badania w projektach badawczych KBN.

Od ponad 30 lat bierze czynny i aktywny udział w konferencjach i kongresach różnych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Dwukrotnie był organizatorem Międzynarodowych Kongresów Urologicznych w Poznaniu. Od 2004 r. został powołany na przewodniczącego Komisji Urologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej przy VI Wydziale Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, pełniąc tę funkcję nieprzerwanie do 2009 r. W 2006 r. na Międzynarodowym Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego, razem z dwoma najwybitniejszymi urologami europejskimi, otrzymał godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Od początków pracy w Akademii Medycznej prowadzi zajęcia ze studentami w postaci ćwiczeń i seminariów. Osiągnięcia dydaktycznowychowawcze związane są z pracą kliniczną i działalnością naukowo - badawczą. W latach 1971 do 1980 był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego. Pierwsze zainteresowania naukowe dotyczące badań nad etiologią kamicy układu moczowego przenosi na teren działalności Studenckiego Koła Naukowego. Stąd pierwsze Obozy Naukowe dla studentów zorganizowano w Manieczkach, Żydowie, Kołobrzegu i Żarach. Przedstawione z Obozów Naukowych prace na Studenckich Konferencjach.

Naukowych były wielokrotnie nagradzane. Za działalność w STN został wyróżniony najwyższym studenckim odznaczeniem „Złotą Sową”. Prowadząc i nadzorując proces dydaktyczno- wychowawczy w Klinice zwraca uwagę na kształcenie asystentów i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla studentów polskich i anglojęzycznych Wydziału Lekarskiego oraz dla studentów Fizyki UAM. Pod kierunkiem prof. Z. Kwiasa specjalizację II stopnia z urologii uzyskało ponad 40 lekarzy, doktoraty obroniło 27 kolegów, a w trakcie realizacji jest dalszych 4 kolegów. Prof. Kwias był patronem jednego ukończonego pomyślnie w 2008 roku przewodu habilitacyjnego kol. Piotra Milickiego, w trakcie realizacji jest kolejny przewód habilitacyjny z planowanym ukończeniem w roku bieżącym . Prof. Z. Kwias wielokrotnie był recenzentem prac magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, projektów KBN oraz wniosków o nadanie tytułu profesora. Pierwsze zainteresowania naukowe prof. Kwiasa dotyczą kamicy układu moczowego, a w szczególności badań nad jej etiologią i patogenezą. Badania te doprowadziły do ustalenia niektórych czynników ryzyka występowania kamicy układu moczowego. Wyniki badań były publikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz prezentowane na kongresach naukowych. Jest także autorem prac dotyczących zmian zapalnych w układzie moczowym, współistniejących z kamicy układu moczowego. Kontynuacją tych badań były opracowania asystentów z Kliniki Urologii w 3 rozprawach doktorskich dotyczących wykorzystania nowych metod w leczeniu kamicy nerkowej. Następne zainteresowania naukowe prof. Kwiasa dotyczą badań nad chorobami nowotworowymi. Szczególne znaczenie mają prace dotyczące znaczenia badań cytologicznych. Dalsze badania dotyczą nowotworów jąder, pęcherza moczowego, stercza oraz nerek. Wprowadzono nowe sposoby postępowania diagnostycznego oraz leczenia operacyjnego. Efektem działalności naukowej było wypromowanie 4 rozpraw doktorskich dotyczących nowotworów nerek i pęcherza moczowego. Brał także udział w programie rządowym nr 6 na temat wskazań do embolizacji w nowotworach nerek.

W latach 1997-2002 prof. Kwias był kierownikiem projektu badawczego pt.„Opracowanie modelu immunoterapii genowej raka jasnokomórkowego nerki”. Wspólnie z zespołem prof. Andrzeja Mackiewicza opracowano model doświadczalny raka jasnokomórkowego nerki. Kolejne prace badawcze dotyczą operacji naprawczych cewki moczowej u chorych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Badania były prowadzone przy współpracy i z inspiracji prof. B. Stachowskiego i prof. F.Tokarza. Powstało wiele prac publikowanych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych. Prof. Z. Kwias jest autorem wielu publikacji dotyczących łagodnego rozrostu stercza. Opracowana i rozpowszechniona przez doc. Wł. Twardosza technika operacji adenomectomii m.Juvara, powikłania pooperacyjne były poruszane z kilkunastu pracach. Także był autorem kilku prac poglądowych na wyżej przedstawiony temat. Szczególne zainteresowania operacjami naprawczymi dały początek wieloletniej współpracy ze środowiskiem naukowym ginekologów i położników, szczególnie z kolegami z Instytutu Ginekologii i Położnictwa. Wyróżnieniem tej współpracy było powierzenie mu przez prof. Z.Słomkę napisania 140 stronicowego rozdziału Urologii Ginekologicznej w podręczniku Ginekologia i Położnictwo wydanego przez PZWL w 1997 roku.

Zainteresowania historią medycyny, a w szczególności historią urologii, spowodowały napisanie najobszerniejszego rozdziału „Historia urologii w Wielkopolsce” w książce „50 lat Urologii w Polsce” wydanej pod redakcją prof. Andrzeja Borkowskiego w 2004 roku. Wspólnie z doc. J.Strzyżowskim był autorem rozdziału „Urologia” w skrypcie „Zarys Chirurgii dla Studentów Medycyny” pod redakcją prof. R.Górala i dr. J.Sikorskiego oraz z podręczniku „Zarys Chirurgii” pod redakcją prof. Romana Górala wydanym przez PZWL. W 1995 roku prof. Z.Kwias napisał rozdział „Urologia” w podręczniku prof. Jana Fibaka „Chirurgia dla studentów medycyny” wydanej także przez PZWL. W 1997 roku oddana została do druku książka „Andrologia” pod redakcją prof. M.Kurpisza, w której zamieszczony został rozdział napisany przez prof. Z.Kwiasa „Patofizjologia erekcji i ejakulacji”. W roku 2008 został wydany podręcznik z położnictwa pod redakcją prof. G.Bręborowicza, w którym napisał razem ze współpracownikami rozdział dotyczący zabiegów urologicznych w ciąży. Obecnie wspólnie ze współpracownikami pisze kolejne rozdziały z urologii w podręcznikach. Wszystkie podręczniki, wskutek dużej popularności wśród studentów i lekarzy, także zagranicą, były wielokrotnie wznawiane.

ODZNACZENIA:
Z pośród licznych nagród, wyróżnień i odznaczeń Profesor posiada: 
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
  • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
  • Ad perpetuam rei memoriam (Wojewoda Wielkopolski),
  • Nagroda Złotej Pieczęci Miasta Poznania,
  • Zasłużony dla Miasta Poznania,
  • Laureat Konkursu o Godło Orła Białego.

Odznaczenia medyczne:
  • Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia ( Min. Zdrowia),
  • Odznaka BENE MERITUS,
  • Medal GLORIA MEDICINAE. 

1 września 2015 r. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Śremie odbyła się Uroczysta X sesja Rady Miejskiej w Śremie podczas której odbyło się wręczenie Aktu Nadania Tytułu HONOROWY OBYWATEL ŚREMU prof. dr hab. n. med. ZBIGNIEWOWI KWIASOWI. W auli zebrało się ponad stu gości – w tym przedstawiciele śremskiego samorządu gminnego i powiatowego, 20 członków Rady Miejskiej w Śremie, grono przyjaciół i rodzina profesora Kwiasa. Katarzyna Sarnowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Śremie wręczyła profesorowi akt nadania tytułu, wpinkę, legitymację i pamiątkową statuetkę. Honorowy Obywatel Śremu podzielił się z zebranymi wspomnieniami ze Śremu z lat młodości dziękując wszystkim za okazane wsparcie i wyróżnienie.
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej